Termeni si conditii

GENERAL

 

Aceste Condiții Generale constituie întregul acord („Contractul”) dintre Client și PETCOM INSPECTION INDEPENDENT SURVEYOR SRL cu privire la obiectul prezentului. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, nicio modificare a Contractului nu va fi valabilă decât dacă este în scris și semnată de către sau în numele Clientului și PETCOM INSPECTION INDEPENDENT SURVEYOR SRL.
Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris sau cu excepția cazului în care acestea sunt în contradicție cu:
reglementările care reglementează serviciile prestate în numele guvernelor, organismelor guvernamentale sau oricărei alte entități publice sau
prevederile obligatorii ale legislației locale,
toate ofertele sau serviciile și toate relațiile contractuale care rezultă între oricare dintre companiile afiliate ale PETCOM INSPECTION INDEPENDENT SURVEYOR SRL SA sau oricare dintre agenții acestora (fiecare o „Companie”) și Client („Relația (relațiile) contractuale”) vor fi guvernate de prezentele condiții generale de serviciu (denumite în continuare „Condițiile generale”).
Compania poate presta servicii pentru persoane sau entități (private, publice sau guvernamentale) emitând instrucțiuni (denumite în continuare „Clientul”).
Cu excepția cazului în care Compania primește în prealabil instrucțiuni scrise contrare de la Client, nicio altă parte nu este îndreptățită să dea instrucțiuni, în special cu privire la domeniul de aplicare al serviciilor sau furnizarea de rapoarte sau certificate rezultate din acestea („Rapoartele constatărilor”). Prin prezenta, Clientul autorizează irevocabil Compania să transmită Rapoarte ale Constatărilor unei terțe părți în cazul în care acesta este instruit de către Client sau, la discreția sa, în cazul în care rezultă implicit din circumstanțe, obiceiuri comerciale, utilizare sau practică.

 

FURNIZAREA SERVICIILOR

 

Compania va furniza servicii folosind grija și abilitățile rezonabile și în conformitate cu instrucțiunile specifice ale Clientului, confirmate de către Companie sau, în absența unor astfel de instrucțiuni:
termenii oricărui formular de comandă standard sau fișă de specificații standard a Companiei; și/sau
orice obicei, utilizare sau practică comercială relevantă; și/sau
metodele pe care Societatea le consideră adecvate din motive tehnice, operaționale și/sau financiare.
Informațiile menționate în Rapoartele de constatări sunt derivate din rezultatele procedurilor de inspecție sau testare efectuate în conformitate cu instrucțiunile Clientului și/sau evaluarea noastră a acestor rezultate pe baza oricăror standarde tehnice, obiceiuri comerciale sau practici; sau alte circumstanțe care ar trebui, în opinia noastră profesională, să fie luate în considerare.
Rapoartele de constatări emise în urma testării probelor conțin opinia Companiei numai cu privire la acele mostre și nu exprimă nicio opinie asupra lotului din care au fost extrase probele.
În cazul în care Clientul solicită ca Compania să fie martoră la intervenția unei terțe părți, Clientul este de acord că responsabilitatea exclusivă a Companiei este să fie prezentă în momentul intervenției terței părți și să transmită rezultatele sau să confirme apariția intervenției. Clientul este de acord că Compania nu este responsabilă pentru starea sau calibrarea aparatelor, instrumentelor și dispozitivelor de măsurare utilizate, metodelor de analiză aplicate, calificărilor, acțiunilor sau omisiunilor personalului terților sau rezultatelor analizei.
Rapoartele de constatări emise de Companie vor reflecta faptele înregistrate de aceasta numai la momentul intervenției sale și în limitele instrucțiunilor primite sau, în absența unor astfel de instrucțiuni, în limitele parametrilor alternativi aplicați conform prevederilor clauzei 2 litera (a). Compania nu are nicio obligație de a face referire la, sau de a raporta despre, orice fapte sau circumstanțe care sunt în afara instrucțiunilor specifice primite sau parametrilor alternativi aplicați.
Compania poate delega prestarea tuturor sau a unei părți a serviciilor unui agent sau subcontractant, iar Clientul autorizează Compania să dezvăluie agentului sau subcontractantului toate informațiile necesare pentru o astfel de prestare.
În cazul în care Compania primește documente care reflectă angajamentele contractate între Client și terți sau documente ale terților, cum ar fi copii ale contractelor de vânzare, scrisori de credit, conosament etc., acestea sunt considerate doar cu titlu informativ și nu extinde sau restrânge sfera serviciilor sau obligațiile acceptate de Companie.
Clientul recunoaște că Compania, prin furnizarea serviciilor, nici nu ia locul Clientului sau al oricărei terțe părți, nici nu-i eliberează de obligațiile lor și nici nu își asumă, restrânge, abrogă sau se angajează să își îndeplinească vreo obligație de a orice terță parte sau cea a oricărei terțe părți către Client.
Toate mostrele vor fi păstrate pentru maximum 3 luni sau o altă perioadă de timp mai scurtă, după cum o permite natura eșantionului și apoi returnate Clientului sau eliminate în alt mod la discreția Companiei, după care Compania va înceta să mai aibă orice responsabilitate. pentru astfel de mostre. Depozitarea probelor pentru mai mult de 3 luni va suporta o taxă de depozitare plătită de Client. Clientului i se va factura o taxă de manipulare și de transport în cazul în care mostrele sunt returnate. Taxele speciale de eliminare vor fi facturate Clientului dacă sunt suportate.

 

OBLIGAȚII ALE CLIENTULUI

 

Clientul:
se asigură că suficiente informații, instrucțiuni și documente sunt furnizate în timp util (și, în orice caz, nu mai târziu de 48 de ore înainte de intervenția dorită) pentru a permite efectuarea serviciilor solicitate;
să obțină toate aprobările necesare ale reprezentanților Societății în care urmează să fie efectuate serviciile și să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau remedia orice obstacole în calea întărzierilor sau întreruperile în prestarea serviciilor;
va furniza, dacă este necesar, orice echipament și personal special necesar pentru efectuarea serviciilor;
să se asigure că sunt luate toate măsurile necesare pentru siguranța și securitatea condițiilor de lucru, a amplasamentelor și a instalațiilor în timpul prestării serviciilor și nu se va baza, în acest sens, pe sfatul Societății, indiferent dacă este necesar sau nu;
să informeze Compania în prealabil cu privire la orice pericol cunoscut, actual sau potențial, asociat cu orice comandă sau mostrare sau testare, de exemplu, prezența sau riscul de radiații, elemente sau materiale toxice sau nocive sau explozive, poluarea mediului sau otrăvuri;
să-și exercite pe deplin toate drepturile și să-și descarce toate obligațiile în temeiul oricărui contract relevant de vânzare sau alt contract cu o terță parte și conform legii.

 

TAXE SI PLĂȚI

 

Taxele care nu sunt stabilite între Companie și Client în momentul plasării comenzii sau al negocierii unui contract vor fi la tarifele standard ale Companiei (care pot fi modificate) și toate taxele aplicabile vor fi plătite de către Client.
Cu excepția cazului în care în factură este stabilită o perioadă mai scurtă, Clientul va plăti prompt în cel mult 30 de zile de la data facturii relevante sau în orice altă perioadă stabilită de Companie în factură („Data scadentă”) toate taxele datorate Compania, în caz contrar, dobânda va deveni datorată la o rată de 1,5% pe lună (sau orice altă rată care poate fi stabilită în factură) de la Data scadentă până la data la care plata este efectiv primită inclusiv.
Clientul nu va avea dreptul să rețină sau să amâne plata oricăror sume datorate Companiei din cauza oricărei dispute, pretenții reconvenționale sau compensare pe care le-ar putea pretinde Companiei.
Compania poate alege să introducă o acțiune pentru colectarea taxelor neplătite în orice instanță cu jurisdicție competentă.
Clientul va plăti toate costurile de colectare ale Companiei, inclusiv onorariile avocaților și costurile aferente.
În cazul în care apar probleme sau cheltuieli neprevăzute în cursul prestării serviciilor, Compania se va strădui să informeze Clientul și va avea dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru a acoperi timpul suplimentar și costurile suportate în mod necesar pentru finalizarea serviciilor.
În cazul în care Compania nu este în măsură să presteze toate sau o parte din serviciile din orice cauză în afara controlului Companiei, inclusiv nerespectarea de către Client a oricăreia dintre obligațiile sale prevăzute în clauza 3 de mai sus, Compania va avea totuși dreptul la plata:
suma tuturor cheltuielilor nerambursabile efectuate de Companie; și
o proporție din taxa convenită egală cu proporția serviciilor efectiv efectuate.

SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA SERVICIILOR

Compania va avea dreptul să suspende sau să înceteze, imediat și fără răspundere, furnizarea serviciilor în cazul:
nerespectarea de către Client a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului articol și o astfel de nerespectare nu este remediată în termen de 10 zile de la notificarea unui astfel de nerespectare a Clientului; sau
orice suspendare a plății, aranjament cu creditorii, faliment, insolvență, administrare judiciară sau încetarea activității de către Client.

 

RĂSPUNDEREA ȘI DESPĂGUBIREA

 

Limitare a răspunderii:
Compania nu este nici un asigurător, nici un garant și își declină orice răspundere în această calitate. Clienții care caută o garanție împotriva pierderii sau daunelor ar trebui să obțină o asigurare adecvată.
Rapoartele constatărilor sunt emise pe baza informațiilor, documentelor și/sau mostrelor furnizate de către sau în numele acestuia și exclusiv în beneficiul Clientului, care este responsabil să acționeze după cum consideră de cuviință pe baza acestor Rapoarte ale constatărilor. Nici Compania, nici vreunul dintre angajații sau subcontractanții săi nu vor fi răspunzători față de Client sau față de orice terță parte pentru orice acțiuni întreprinse sau neîntreprinse pe baza acestor Rapoarte de Constatări și nici pentru orice rezultate incorecte care decurg din informații neclare, eronate, incomplete, înșelătoare sau false furnizate Companiei.
Compania nu va fi responsabilă pentru neexecutarea, întârzierea parțială sau totală a serviciilor care decurge direct sau indirect din orice eveniment în afara controlului Companiei, inclusiv nerespectarea de către Client a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul prezentului.
Răspunderea Societății cu privire la orice pretenție pentru pierderi, daune sau cheltuieli de orice natură, nu va depăși în niciun caz o sumă totală totală egală cu de 10 ori valoarea taxei plătite pentru serviciul specific care dă naștere la o astfel de creanță sau 20.000 USD (sau echivalentul acesteia în moneda locală), oricare dintre acestea este mai mică.
Compania nu va avea nicio răspundere pentru nicio pierdere indirectă sau consecventă, inclusiv, fără limitare, pierderea profiturilor, pierderea afacerii, pierderea oportunității, pierderea fondului comercial și costul retragerii produselor. De asemenea, nu va avea nicio răspundere pentru pierderile, daunele sau cheltuielile care decurg din pretențiile oricărei terțe părți (inclusiv, fără limitare, pretenții de răspundere pentru produse) care ar putea fi suportate de Client.
În cazul oricărei reclamații, Clientul trebuie să notifice în scris Companiei în termen de 30 de zile de la descoperirea faptelor presupuse că justifică o astfel de reclamație și, în orice caz, Compania va fi eliberată de orice răspundere pentru toate pretențiile pentru pierderi, daune sau cheltuială, cu excepția cazului în care procesul este intentat în termen de un an de la:    
data prestării de către Companie a serviciului care dă naștere reclamației; sau
data la care serviciul ar fi trebuit să fie finalizat în cazul oricărei presupuse neexecuții.
Despăgubiri:
Clientul va garanta, va răspunde și va despăgubi Compania și angajații sau subcontractanții săi împotriva tuturor pretențiilor (actuale sau amenințate) din partea oricărei terțe părți pentru pierderi, daune sau cheltuieli de orice natură, inclusiv toate cheltuielile legale și costurile aferente și orice referitor la performanța, pretinsa performanță sau neefectuarea oricăror servicii.
CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Așa cum este folosit aici, „Informații confidențiale” vor include informațiile despre client și orice informații orale sau scrise pe care o parte le-ar putea obține de la cealaltă parte în conformitate cu Contractul, cu condiția, totuși, că informațiile confidențiale nu vor include nicio informație care:
este sau de acum încolo devine general cunoscută publicului;
a fost disponibil părții destinatare în mod neconfidențial înainte de momentul dezvăluirii sale de către partea care a dezvăluit;
este dezvăluită de un terț independent cu dreptul de a face o astfel de dezvăluire.
Cu excepția cazului în care este cerut de lege, niciuna dintre părți nu va dezvălui informațiile confidențiale ale celeilalte persoane sau entități, cu excepția celor prevăzute în mod expres aici.
În cursul furnizării Serviciilor, fiecare parte poate avea acces la, procesa și/sau primi Datele cu caracter personal ale celeilalte părți în calitate de Controlor de date pentru propriile sale scopuri contractuale și comerciale, ca parte a menținerii relațiilor sale de afaceri cu cealaltă parte. Fiecare parte:
va prelucra aceste Date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) și cu orice altă cerință legală aplicabilă; și
să furnizeze celeilalte părți și tuturor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate ca parte a acestor Condiții generale, notificarea privind confidențialitatea datelor.

 

DIVERSE

 

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor Condiții generale sunt considerate ilegale sau inaplicabile în orice privință, valabilitatea, legalitatea și caracterul executoriu al prevederilor rămase nu vor fi în niciun fel afectate sau afectate prin aceasta.
Pe parcursul furnizării serviciilor și pentru o perioadă de un an după aceea, Clientul nu va atrage, încuraja sau face nicio ofertă angajaților Companiei, direct sau indirect, să-și părăsească angajarea la Companie.
Utilizarea numelui corporativ al Companiei sau a mărcilor înregistrate în scopuri publicitare nu este permisă fără autorizarea prealabilă scrisă a Companiei.

 

LEGEA APLICABILĂ, JURISDICȚIE ȘI REZOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod specific, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu relațiile contractuale de mai jos vor fi guvernate de legile substanțiale ale României, cu excepția oricăror reguli cu privire la conflictele de legi și vor fi soluționate în final în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei de Comert Internationale de catre unul sau mai multi arbitri in conformitate cu regulile mentionate. Arbitrajul se va desfasura in limba engleza.

 

CONDIȚIE SPECIALE

 

În clauza de derogare 9 de mai sus, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod specific, toate litigiile care apar sau în legătură cu Relația(e) contractuală(e) în România vor fi guvernate de legile de fond ale României, cu excepția oricăror reguli cu privire la conflictele de legi. Toate aceste litigii vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești competente din România.                                                

Modificari si setari importante online

In Uniunea Europeana s-a modificat legea privind datele personale ale utilizatorilor online si dorim sa va informam. Va rog sa le vedeti dureaza doar cateva minute. Te rog acceseaza aceste informatii pentru a putea folosi in continuare site-ul nostru.

Aflati:

Cum ne asiguram ca sunt protejate datele tale.

Cum utilizeaza site-ul nostru datele dumneavoastra personale.

Noile modificari la: Termeni si conditii, Politica de confidentialitate si Politica de cookie-uri.